Legal

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen
Voor alle verkopen gelden onderstaande voorwaarden. Afwijkingen hierop kunnen slechts schriftelijk gebeuren.
Offertes
Elke offerte geldt slechts voor een termijn van 4 weken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald in de offerte zelf.
Bestellingen
Mondelinge bestellingen of bestellingen door tussenkomst van vertegenwoordigers zijn slechts aanvaard nadat u onze schriftelijke orderbevestiging, die u zal toegestuurd worden, ondertekend hebt teruggestuurd. Slechts dan komt de overeenkomst tot stand tegen onze algemene verkoopsvoorwaarden.
Leveringstermijnen
De leveringstermijnen die vooropgesteld worden, zijn nooit bindend en worden enkel verstrekt als inlichting. Het niet-nakomen van een leveringstermijn kan nooit beschouwd worden als contractbreuk en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Alle onvoorziene omstandigheden. die de fabricatie en/of de verzending belemmeren, zowel in onze magazijnen als bij onze leveranciers, zijn gevallen van overmacht.
Elk geval van overmacht ontslaat ons van elke aansprakelijkheid en kan leiden tot een gehele of gedeeltelijke opschorting of annulatie van de bestelling zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
De leveringen gebeuren uitsluitend via ons magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald in de offerte. Indien wij voor vervoer of verzending zorgen, reist de koopwaar altijd op risico van de koper. Bij vertrek van de koopwaar uit onze magazijnen is de koopwaar door de klant aanvaard.
Transportkosten
In BelgiŽ wordt het materiaal franco geleverd voor orders die meer dan 750,00 euro excl. BTW bedragen, zo niet is er port op de factuur. Voor speciale leveringen zullen de voorwaarden gelden die vermeld staan op de offerte. Buizen en constructies zijn in de regel nooit franco. Expresleveringen worden altijd aangerekend op factuur.
Klachten
Een defect aan de koopwaar of een niet-conformiteit zal hoogstens aanleiding kunnen geven tot ver≠vanging van de betrokken koopwaar, zonder dat de klant enige vergoeding van welke aard kan vorderen. Dergelijke klachten dienen binnen de 8 dagen per aangetekende brief aan ons gericht te worden. Na afloop van deze termijn kunnen geen klachten meer aanvaard worden en worden de goederen noch terug≠genomen noch vervangen. Onze aansprakelijkheid is dan ook beperkt tot de vervanging van de geleverde koopwaar en wij kun≠nen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook.
Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven eigendom van de VIGOTECAKATHERM NV, tot dat deze door de klant volledig zijn betaald.
Betalingen
Alle facturen zijn betaalbaar in Puurs, op 30 dagen einde maand en zonder korting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald in de offerte zelf. Indien de facturen niet op de vervaldag zijn betaald, zal van rechtswege zonder dat enige ingebreke≠stelling nodig is, een interest aangerekend worden van 12% per jaar vanaf de factuurdatum. Tevens zal het factuurbedrag verhoogd worden met een schadebeding van 10% met een minimumbedrag van 40,00 euro. Dit gebeurt eveneens van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Bij bestellingen voor een bedrag lager dan 750,00 EUR worden administratiekosten ten bedrage van 25,00 EUR aangerekend.
Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing en alle mogelijke geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.